Dopřejte si radost a nakupujte z více obchodů za jedno poštovné.

Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel e-shopu MORAVI Ing. Klára Moravcová, IČO 19302037, sídlo Noutonice 110, 252 64 Lichoceves, na stránkách moravi.cz zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Při zpracování osobních údajů jsou dodržovány zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Ing. Klára Moravcová, IČO 19302037, se sídlem Noutonice 110, 252 64 Lichoceves (dále jen „Správce“).

2. Kontaktní údaje Správce:

- E-mail: infomoravi.cz

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které Správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě MORAVI.

2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy.

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do zemí mimo EU.

4. Správce zpracovává automaticky sesbírané údaje nezbytné pro správné nastavení webových stránek.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce moravi.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů.

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo).

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem.

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

5. Za účelem správného nastavení webových stránek jsou rovněž shromažďovány zejména IP adresa a informace ohledně nastavení prohlížeče, což umožňuje určit pravděpodobný preferovaný jazyk a další.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování osobních údajů po dobu delší.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi Správcem a kupujícím.

Subdodavateli Správce jsou:

- Webový hosting: INTERNET CZ, a.s.
- Doručovací služba: Česká pošta, s.p.; PPL CZ s.r.o.; Zásilkovna s.r.o. a případně další
- Během kontrol státních úřadů mohou data zpracovávat i Finanční úřad a Česká obchodní inspekce.

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům

2. Na opravu osobních údajů

3. Na vymazání osobních údajů

4. Vznést námitku proti zpracování

5. Na přenositelnost údajů

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese infomoravi.cz

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů

Pro uplatnění svých práv může kupující kontaktovat Správce na e-mailové adrese infomoravi.cz. Záznamy příslušné osoby budou ručně upraveny či ze systému vymazány.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce moravi.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

2. Jestliže kupující udělil výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení, může ho kdykoliv odvolat.

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.


Tato Pravidla vstupují v platnost 1.5.2023.
Cookies

V našem obchodě Vás nesledujeme a používáme pouze funkční cookies, které jsou nezbytné k provozu webových stránek:

- OCSESSID - identifikace uživatele
- language - nastavení jazyka
- currency - nastavení měny